Skip to main content

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2017 r.

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24 jako administrator danych przywiązuje wagę do kwestii ochrony prywatności, dlatego też pragniemy przybliżyć Państwu sposób, w jaki gromadzimy dane, wykorzystujemy je i ujawniamy. Polityka prywatności zawiera opis stosowanych przez nas praktyk dotyczących danych, które gromadzimy sami lub które są gromadzone przez naszych usługodawców za pośrednictwem prowadzonej i kontrolowanej przez nas witryny internetowej lub własności internetowej (w tym na przykład witryny lub aplikacji mobilnego Internetu), za pomocą której uzyskali Państwo dostęp do niniejszej Polityki prywatności (każda z nich zwana „Witryną”). Przekazując nam dane osobowe lub korzystając z Witryny, akceptują Państwo warunki Polityki prywatności.

GROMADZENIE DANYCH

Przekazywane dane

W niektórych miejscach Witryny możecie Państwo być proszeni o podanie danych osobowych, umożliwiających Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności (takich jak zakup i dostawa produktów, śledzenie zamówień, zakładanie konta użytkownika, subskrypcja biuletynów) lub udział w określonych akcjach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre informacje mogą być niezbędne dla właściwego wykonania usług. Będziecie Państwo informowani o tym, które dane są wymagane, a które fakultatywne.

Pasywne gromadzenie i wykorzystywanie danych

Gdy poruszają się Państwo po Witrynie, może zachodzić pasywne gromadzenie niektórych danych (gromadzonych bez aktywnego przekazywania przez Państwa informacji) za pomocą różnych technik i środków, takich jak adresy protokołów internetowych, pliki cookie, znaczniki internetowe; może także zachodzić gromadzenie danych nawigacyjnych.

Proszę zapoznać się z Polityką dotyczącą plików cookie oraz przejrzeć panel ustawień dla plików cookie, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat tych plików i innych technik śledzenia stosowanych w naszej Witrynie. Wspomniana polityka zawiera także informacje o tym, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie i techniki śledzenia, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich stosowanie. W przypadku gdy nie wyłączą Państwo plików cookie ani innych technik śledzenia, uznamy to za zgodę na ich stosowanie.

W jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy dane

Wykorzystujemy i ujawniamy dane przekazane nam przez Państwa w sposób, w jaki to Państwu przedstawiliśmy na etapie ich przekazywania.

Ponadto wykorzystujemy informacje otrzymane od Państwa lub dotyczące Państwa:

  • aby udzielić odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa zapytania oraz spełnić Państwa prośby dotyczące między innymi przesłania Państwu żądanych dokumentów lub powiadomień e-mail;
  • aby wysyłać Państwu ważne informacje dotyczące naszej wzajemnej relacji lub Witryny, zmiany naszych warunków i polityk i/lub inne informacje o charakterze administracyjnym; oraz
  • na potrzeby prowadzonej przez nas działalności, na przykład w celu przeprowadzania analizy danych, audytów, prac rozwojowych nad nowymi produktami, ulepszenia naszej witryny internetowej, poprawy naszych produktów i usług, określenia trendów użytkowania Witryny, personalizacji korzystania przez Państwa z Witryny poprzez prezentację indywidualnie dostosowanych produktów i ofert, a także na potrzeby oceny skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

Ponadto przekazujemy dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny:

  • naszym podmiotom powiązanym w celach opisanych w Polityce prywatności. Lista naszych podmiotów powiązanych dostępna jest tutaj. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi Danymi osobowymi;
  • naszym usługodawcom zewnętrznym świadczącym usługi, do których zalicza się utrzymywanie i moderowanie witryn internetowych, utrzymywanie aplikacji mobilnych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapewnianie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi z zakresu dostawy poczty elektronicznej i poczty bezpośredniej, obsługa kart kredytowych, usługi audytowe i inne usługi, aby umożliwić im świadczenie tych usług; oraz
  • osobom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, dokonania cesji, przeniesienia lub innego rozdysponowania całością lub jakąkolwiek częścią naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub akcji (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym postępowaniem).

Ponadto wykorzystujemy i ujawniamy dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny w zakresie, w naszym przekonaniu, niezbędnym lub stosownym: (a) dopuszczanym obowiązującym prawem, w tym przepisami prawa obowiązującymi poza krajem Państwa zamieszkania; (b) aby zastosować się do procesu prawnego; (c) w odpowiedzi na żądania organów publicznych i państwowych, w tym organów publicznych i państwowych poza krajem Państwa zamieszkania; (d) aby wyegzekwować nasze warunki; (e) aby chronić naszą działalność lub działalność naszych podmiotów powiązanych; (f) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność naszą i/lub naszych podmiotów powiązanych, Państwa lub innych osób; oraz (g) abyśmy mogli ubiegać się o dostępne środki zaradcze lub o ograniczenie ewentualnych ponoszonych przez nas szkód. Za Państwa zgodą możemy również wykorzystywać i ujawniać dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny na inne sposoby.

Wykorzystujemy i ujawniamy gromadzone dane również w sposób pasywny, zgodnie z opisem zawartym w powyższym punkcie „Pasywne gromadzenie i wykorzystywanie danych”, a także we wszelkich innych celach, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo wymaga inaczej (na przykład jeżeli zobowiązani jesteśmy traktować dane jako dane osobowe). Ponadto możemy w dowolnym celu wykorzystywać i ujawniać dane będące w postaci uniemożliwiającej identyfikację konkretnej osoby. W przypadku połączenia danych w postaci uniemożliwiającej identyfikację konkretnej osoby z danymi, które umożliwiają taką identyfikację (na przykład połączenia Państwa nazwiska z Państwa lokalizacją geograficzną), będziemy traktować połączone dane jako dane osobowe tak długo, jak długo będą one ze sobą połączone.

WITRYNY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy ochrony prywatności, informacji ani innych praktyk osób trzecich, w tym osób trzecich prowadzących jakąkolwiek witrynę lub posiadających własność internetową (w tym między innymi aplikację), udostępnianą za pośrednictwem tej Witryny lub za pomocą linku umieszczonego w tej Witrynie, i nie odpowiadamy za powyższe. Udostępnienie lub umieszczenie w Witrynie linku do jakiejkolwiek tego rodzaju witryny lub własności nie oznacza jej poparcia z naszej strony ani ze strony naszych podmiotów powiązanych.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące ochronie kontrolowanych przez nas danych osobowych. Niestety, nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa przesyłania danych w Internecie ani systemu przechowywania danych. Jeżeli w Państwa przekonaniu Państwa interakcja z nami przestała być bezpieczna (na przykład jeżeli w Państwa odczuciu doszło do włamania na posiadane u nas konto), prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nas o powstałym problemie, korzystając z danych kontaktowych w poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować”.

OPCJE I DOSTĘP

Opcje dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

Oferujemy Państwu opcje dotyczące wykorzystywania i ujawniania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingowe. Mogą Państwo wybrać opcję:

  • Otrzymywania informacji marketingowych: Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas w przyszłości informacji marketingowych, mogą Państwo zrezygnować z takiej opcji, kontaktując się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres TBC. W przesłanej do nas odpowiedzi prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, wskazanie rodzaju bądź rodzajów informacji marketingowych, z otrzymywania których chcą Państwo zrezygnować, oraz podać adres bądź adresy, na które informacje te są wysyłane. Na przykład jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail lub poczty bezpośredniej o charakterze marketingowym, proszę to napisać, z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub adresu pocztowego. Mogą Państwo także zrezygnować z otrzymywania od nas informacji marketingowych, odwiedzając Witrynę i uaktualniając swój profil online. Ponadto mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji, zawartymi w każdej tego rodzaju wiadomości.
  • Przekazywania danych osobowych podmiotom powiązanym i partnerom zewnętrznym: Jeżeli wolą Państwo, abyśmy nie przekazywali Państwa danych osobowych w przyszłości naszym podmiotom powiązanym i/lub partnerom zewnętrznym na ich potrzeby marketingowe, mogą Państwo zrezygnować z tej opcji, kontaktując się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres TBC. W przesłanej do nas odpowiedzi prosimy o napisanie, że nie chcą Państwo, abyśmy przekazywali Państwa dane osobowe naszym podmiotom powiązanym i/lub partnerom zewnętrznym na ich potrzeby marketingowe, z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Postaramy się spełnić Państwa prośbę bądź prośby tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji zgodnie z powyższym opisem nie będziemy mogli usunąć Państwa danych osobowych z baz danych naszych podmiotów powiązanych, którym już przekazaliśmy Państwa dane (tzn. na dzień wprowadzenia w życie Państwa prośby o rezygnację). Prosimy także przyjąć do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym nadal będziemy wysyłać istotne wiadomości dotyczące transakcji i kwestii administracyjnych, z których otrzymywania nie mogą Państwo zrezygnować.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmieniać je lub usuwać

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, poprawić, zaktualizować lub usunąć dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem naszej Witryny, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail z odpowiednią prośbą na adres TBC. Postaramy się spełnić Państwa prośbę tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Mogą Państwo także odwiedzić Witrynę i zaktualizować swój profil online.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w Polityce prywatności, chyba że prawo wymaga bądź dopuszcza dłuższy okres przechowywania danych lub gdy jest to konieczne, aby wypełnić zobowiązanie prawne.

Korzystanie z witryny przez OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia, w związku z czym prosimy, aby osoby te nie przekazywały Danych osobowych za pośrednictwem tej Witryny.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub usługodawców. W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów leżących poza granicami kraju Państwa zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać zasady ochrony danych inne niż w Państwa kraju. W przypadku przekazania danych za granicę podejmiemy działania przewidziane prawem w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą.

DANE WRAŻLIWE

O ile wyraźnie tego nie zażądamy lub o to nie poprosimy, prosimy o nieprzesyłanie oraz nieujawnianie nam jakichkolwiek danych osobowych o charakterze wrażliwym (takich jak informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub innych przekonań, stanu zdrowia, przeszłości kryminalnej lub przynależności do związku zawodowego) zarówno w Witrynie, jak i za jej pośrednictwem ani w inny sposób. W przypadku ewentualnego zażądania lub poproszenia przez nas o podanie danych wrażliwych będzie się to odbywać za Państwa wyraźną zgodą.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Dopuszczamy możliwość zmian w Polityce prywatności. Informacja na temat ostatniej aktualizacji Polityki prywatności znajduje się w opisie na górze strony: „Ostatnia aktualizacja”. Zmiany w Polityce prywatności zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Witrynie zmienionej Polityki prywatności. Fakt korzystania przez Państwa z Witryny po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki prywatności.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kliknąć tutaj lub o napisanie na następujący adres:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
02-635 Warszawa
Polska

Powrót do góry